Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 Монографії


Знайдено: 10

16.12.2009 УКРАЇНА У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

Монографія, підготовлена до 10-річчя Національного інституту проблем міжнародної безпеки, містить комплексний аналіз сучасного стану та ключових тенденцій формування і реалізації внутрішньої та зовнішньої політики України на етапі системних трансформаційних перетворень. На загальному тлі загострення нових викликів та посилення загроз глобалізації досліджуються процеси формування нової парадигми глобальної та регіональної безпеки, а також обґрунтовуються національні інтереси України у системі міжнародних відносин. Аналізуються національні пріоритети зовнішньополітичного курсу України у контексті інтеграції в європейські та євроатлантичні структури за умови зміцнення добросусідських відносин з країнами пострадянського простору, пропонуються ефективні механізми їхньої реалізації.

Для широкого кола науковців, політиків, викладачів, державних службовців, а також тих, хто цікавиться проблемами міжнародної та національної безпеки.

 


скачати


05.04.2009 УКРАЇНА–НАТО: СУЧАСНИЙ СТАН ВІДНОСИН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У монографії розглядається широке коло питань євроатлантичної інтеграції України, серед яких - перспективи розвитку співробітництва України та НАТО, процеси реформування Воєнної організації України в контексті євроатлантичної інтеграції та напрями імплементації стратегічних рішень з питань євроатлантичної інтеграції органами виконавчої влади. До видання включені аналітичні матеріали, розроблені в Національному інституті проблем міжнародної безпеки, довідкові та інформаційні матеріали Організації Північноатлантичного договору, центральних органів виконавчої влади з питань євроатлантичної інтеграції тощо.
Розраховано на представників органів законодавчої та виконавчої влади, науковців, експертів у сфері міжнародних відносин
і стратегічного аналізу. 

 


скачати


25.10.2008 "Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку"О.С. Власюк

 

Розглянуто питання теоретичного та науково-методологічного обґрунтування економічної безпеки як окремого напряму економічної науки. Досліджується відповідність системи знань про економіч­ну безпеку критеріям науки, доводиться системоутворююче значення категорії «економічна безпека», аналізуються чинники сучасної модифікації її суті та змісту. Вивчаються проблеми створення єдиної кон- цепції економічної безпеки, аналізуються концептуальні моделі її забезпечення, пропонуються теоретичні узагальнення феномену «економічної безпеки». Для наукових працівників, викладачів профільних економічних дисциплін, аспірантів, фахівців державного управління.


скачати


25.10.2008 "Україна і Росія в історичній ретроспективі"Т.3 Кульчицький С.В., Парахонський Б.О.

Т.3 Кульчицький С.В., Парахонський Б.О.

Новітній український державотворчий процес
Монографія - К.:Наукова думка, 2004. - 327 с.


скачати


22.07.2008 (колективна монографія) УКРАЇНА ТА РОСІЯ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: СТРАТЕГІЧНА ПЕРСПЕКТИВАС.І. Пірожков, Б.О. Парахонський

19.06.2008 УКРАИНА-РОССИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГУМАНИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЙЛановенко О.П.

13.02.2008 УКРАЇНА-РОСІЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ГУМАНІТАРНИХ ВІДНОСИНЛановенко О.П.

23.06.2004 "XXI ВЕК: МИР МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ. Культура как системообразующий фактор международной и национальной безопастности".Лановенко О.П.

Монография защищена Законом Украины об авторском праве. При полном или частичном воспроизведении материала данной публикации ссылка на издание обязательна.


скачати


04.05.2004 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І БЕЗПЕКА УКРАЇНИЧЕКАЛЕНКО Л.Д.

Рада національної безпеки і оборони України
Національний інститут проблем міжнародної безпеки

ЛЮДМИЛА ЧЕКАЛЕНКО

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І БЕЗПЕКА УКРАЇНИ
Людина – Суспільство – Держава – Міжнародні структури

Київ    2004

Схвалено до друку Вченою радою Національного інституту
проблем міжнародної безпеки
(протокол № 4 від 24 червня 2004 року)

   За загальною редакцією академіка НАН України, доктора економічних наук, професора
Сергія Івановича Пирожкова

Рецензенти:   вчений секретар Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України Л.П. Токар
доктор історичних наук А.І.Кудряченко
доктор філософських наук  Б.О.Парахонський
доктор філософських наук М.А.Ожеван


05.02.2001 СТРУКТУРИ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ:: національний та міжнародний аспектиО.С.Бодрук

Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг