Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 Інформація та масові комунікації


Знайдено: 11

14.03.2007 "ПОЛІТИКО-КОМУНІКАТИВНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА"Дубов Д.В

головний консультант, відділу інформаційної безпеки та міжнародних інформаційних відносин НІПМБ

В статті окреслено основні виклики, що постають перед української системою політико-комунікативної безпеки внаслідок становлення та формування інформаційного суспільства. Розглянуто можливі шляхи подолання цих викликів (на прикладі Європейського Союзу).


скачати


13.02.2007 "БЕЗПЕКА ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ: СУТНІСТЬ І ЗВ'ЯЗОК ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ"Дубов Д.В

головний консультант, відділу інформаційної безпеки та міжнародних інформаційних відносин НІПМБ

Стаття присвячена проблемі визначення поняття "політико-комунікативна безпека". Розкривається місце та роль політико-комунікативної безпеки (через поняття "національна безпека", "система національної безпеки" та "народний суверенітет") в загальній системі національної безпеки.


скачати


01.09.2006 "ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЯКІСНО НОВІ СУБ'ЄКТИ ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЇ"Дубов Д.В

головний консультант, відділу інформаційної безпеки та міжнародних інформаційних відносин НІПМБ

В статті висвітлено проблеми функціонування глобалізованих ЗМІ та якісна зміна їх місця в загальній системі політичних комунікацій. Визначено специфічні особливості нової ролі ЗМІ - псевдосуб'єктність, функція "легітимізатора" влади.


скачати


15.06.2006 "ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ"Дубов Д.В

головний консультант, відділу інформаційної безпеки та міжнародних інформаційних відносин НІПМБ

Стаття присвячена основним викликам та перспективам, що постають в сфері інформаційної безпеки держави внаслідок впровадження системи електронного урядування. Розглянуто вплив електронного урядування на суспільну систему. Визначено основні функції системи електронного урядування, основні об'єкти захисту.


скачати


01.05.2006 "Сучасні проблеми інформаційної безпеки України в умовах внутрішньої трансформації."Скляренко О.А.

(Актуальні проблеми міжнародних відносин, випуск 64/1, 2006р.)

У cтатті розглядаються сучасні проблеми у сфері інформаційної безпеки через аналіз стану інформаційної безпеки України з метою виявлення загроз для їх подальшого попередження та усунення в умовах внутрішніх трансформацій. Визначаються тенденцій розвитку використання інформаційних ресурсів та основних задач забезпечення інформаційної інформаційної безпеки. Досліджуються питання, пов'язані з медіа-інформаційним забезпеченням щодо формування позитивного іміджу Україну з метою попередження інформаційних загроз.


скачати


15.11.2004 "Імідж України У Дзеркалі Російських Електронних ЗМІ"Олександр Леонов

ІМІДЖ УКРАЇНИ У ДЗЕРКАЛІ РОСІЙСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ

Сьогодні не менш як 80 відсотків громадян України називають телебачення своїм головним джерелом інформації. Але значна частина населення нашої країни не тільки існує в інформаційному полі Росії, а, більш того, надає саме йому перевагу. Ці тенденції донедавна були притаманні багатьом державам СНД. Внаслідок цього російські електронні ЗМІ не тільки одноосібно формують уявлення про Україну на величезних просторах Співдружності, а й досить часто стають активними учасниками внутрішньополітичних процесів у самій Україні. Отже, медіа-політика російських ЗМІ стає суттєвим чинником українсько-російських відносин.


04.10.2004 "Роль державної політики інформатизації в умовах глобалізації..."Василь Храмов

Роль державної політики інформатизації в умовах глобалізації: інформаційний ресурс національних меншин України

Оцінка державної політики інформатизації України випливає із системних змін, що вже відбулися в Україні і які в перспективі вона здійснить в умовах глобалізації.


09.09.2003 "Роль государственной политики информатизации в условиях глобализации..."Василь Храмов

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ УКРАИНЫ

Оценка государственной политики информатизации Украины вытекает из системных изменений, которые уже произошли в Украине и какие в перспективе она осуществит в условиях глобализации.


22.08.2003 "Имидж Украины В Зеркале Российских Электронных CМИ"Александр Леонов

ИМИДЖ УКРАИНЫ В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ CМИ

Сегодня не менее чем 80 процентов граждан Украины называют телевидение своим главным источником информации. Но значительная часть населения нашей страны не только существует в информационном поле России, а, более того, отдает ему преимущество. Эти тенденции до недавнего времени были присущи многим государствам СНГ. И как результат, российские электронные СМИ не только единолично формируют представление об Украине на огромных пространствах Содружества, а и довольно часто становятся активными участниками внутриполитических процессов в самой Украине. Следовательно, медиа-политика российских СМИ становится существенным фактором украинско-российских отношений.


19.08.2001 "Фронти й тили великих інформаційних війн"Ожеван Микола

Микола Ожеван                                                                                                заввідділом інформаційної безпеки та міжнародних

                                                                                                                      інформаційних відносин Національного

                                                                                                                      інституту проблем міжнародної безпеки РНБО 

                                                                                                                      України,доктор філософських наук, професор


Фронти й тили великих інформаційних війн

[Журнал "Підприємництво в Україні" № 4-5/2001]

У недорозвиненості інформаційної сфери криється вкрай серйозна небезпека підриву національної безпеки нашої країни. І перестануть журналістські пера бути іграшкою для маніпуляцій та розпалювання інформаційних війн?!

 

Інформаційне суспільство, до якого, принаймні, декларативно, але так палко прагне увійти Україна, має глобальний характер. І він полягає насамперед у про-суванні до глобальної “інтелектуальної економіки”, в системі якої нівелюватимуться всі географічні межі ринків збуту. Натомість з’являтимуться розподілені мережеві трудові ресурси, кардинально зблизяться виробництво й споживання, зростатимуть роль та значимість транснаціональних компаній, загостриться боротьба за обмежені сировинні ресурси і за такий специфічний ресурс як людські мізки або людський капітал.

Вторинний ринок інформації: велетень на карликових ногах

 


 1 2
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг