Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 Економіка


Знайдено: 18

26.09.2008 "Проблеми входження в ЄЕП та підвищення конкурентоспроможності економіки України"Григоренко В.К

"Проблеми входження в ЄЕП та підвищення конкурентоспроможності економіки України"
Григоренко В.К. головний консультант відділу економічної безпеки НІПМБ при РНБОУ

У статті визначено основні проблеми інтеграційної політики України, проаналізовано стан інтеграції на східному і західному векторах. Здійснено аналіз стану зовнішньої торгівлі товарами України з пріоритетними регіональними угрупованнями (ЄЕП та ЄС). При аналізі торговельних відносин з країнами-членами ЄЕП особлива увага приділялася зовнішньоторговельним відносинам України з Росією як основним торговельним партнером. Зроблені конкретні висновки і пропозиції щодо інтеграційних пріоритетів України як фактора підвищення конкурентоспроможності українських підприємств та забезпечення економічної безпеки держави. (15.10.07)


скачати


18.09.2008 "Сучасні тенденції на світовому ринку високотехнологічної продукції та місце України на ньому"Олейніков О.О.

"Сучасні тенденції на світовому ринку високотехнологічної продукції та місце України на ньому"
Олейніков О.О. головний консультант відділу економічної безпеки НІПМБ при РНБОУ

На підставі аналізу сучасних тенденцій на світовому ринку високотехнологічної продукції та прогнозних даних щодо подальшого зростання частки цієї продукції у світовому виробництві, визначені сучасні позиції України в цій сфері. Відповідно до цих позицій запропоновані заходи щодо зростання виробництва високотехнологічної продукції в Україні.


скачати


22.08.2008 "Розвиток фондового ринку як фактор підвищення інвестиційної привабливості економіки України для ЄС"Собкевич О.В

"Розвиток фондового ринку як фактор підвищення інвестиційної привабливості економіки України для ЄС"
Собкевич О.В. головний консультант відділу економічної безпеки НІПМБ при РНБОУ

Проаналізовано інвестиційну привабливість економіки України для ЄС за допомогою економічних індексів і кредитних рейтингів. Виявлено негативні тенденції при надходженні ПІІ в економіку України з країн ЄС. Розкрито особливості українського фондового ринку та виявлено фактори, що негативно впливають на формування інвестиційного клімату і створюють загрози економічній безпеці країни. Запропоновано заходи для підвищення інвестиційної привабливості економіки України для ЄС.


скачати


19.08.2008 "Конкурентоспроможність України у залученні ПІІ з ЄС серед країн ЦСЄ і ЄЕП"Григоренко В.К.

"Конкурентоспроможність України у залученні ПІІ з ЄС серед країн ЦСЄ і ЄЕП"
Григоренко В.К. головний консультант відділу економічної безпеки НІПМБ при РНБОУ

В статті проаналізовано сучасній стан іноземної інвестиційної діяльності в економіці України в розрізі інтеграційних угрупувань, таких як ЄС і ЄЕП. Визначено конкурентні перева-ги України у залучені ПІІ. Наведено досвід країн ЦСЄ у залученні ПІІ, а також розглянуто позитивні і негативні наслідки від їх залучення.


скачати


09.06.2008 "Проблеми розвитку високотехнологічних підприємств України"Сухоруков А. І., Белашов Є. В

"Проблеми розвитку високотехнологічних підприємств України"
д.е.н. проф. Сухоруков А. І., Белашов Є. В., відділ економічної безпеки НІПМБ при РНБОУ

Вступ до СОТ створює додаткові ризики для високотехнологічних підприємств України. Частка високотехнологічної продукції у товарному експорті країни становила у 2006р. лише 1,2%, обсяги імпорту цієї продукції в 4 рази перевищували експорт (ця диспропорція зберігалася і в 2007 році). Ринок Росії поки що є найбільшим ринком збуту високотехнологічних товарів машино- та приладобудівної промисловості (53,0% їх експорту у 2006 р.). Показники інноваційної безпеки України не відповідають граничному рівню1, тому збільшення присутності України на високотехнологічних ринках вимагає серйозних і цілеспрямованих зусиль.


скачати


14.04.2008 МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИСУХОРУКОВ А.

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

СУХОРУКОВ А. д. е. н., завідувач відділу економічної безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки Ради національної безпеки та оборони України

(А. Сухоруков. Методологія оцінки рівня економічної безпеки // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, № 1. – С. 49-55.)


16.02.2007 "Конкурентоспроможність української економіки на ринках товарів і послуг країн СНД"Григоренко В.К.

"Конкурентоспроможність української економіки на ринках товарів і послуг країн СНД"
Григоренко В.К. головний консультант відділу економічної безпеки НІПМБ при РНБОУ

У статті окреслено основні проблеми української інноваційної системи на сучасному етапі, проаналізовано сучасний стан торгівлі високотехнологічною продукцією, виявлені певні тенденції та характеристики його розвитку. В статті проаналізовано сучасний стан зовнішньої торгівлі України високотехнологічними товарами та послугами на основі чого було виявлені пріоритетні ринки збуту даної продукції. Враховуючи специфіку і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України високотехнологічною продукцією з країнами СНД, зроблені конкретні висновки і пропозиції щодо підвищення ролі інноваційної продукції у підвищенні конкурентоспроможності українських підприємств.


скачати


02.12.2006 "ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ФОНДОВОГО РИНКУ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ"Собкевич О.В.

"ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ФОНДОВОГО РИНКУ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ"
Собкевич О.В. головний консультант відділу економічної безпеки НІПМБ при РНБОУ

У статті досліджені питання щодо ролі вітчизняного фондового ринку у формуванні інноваційного потенціалу економіки. Окреслено основні проблеми української інноваційної системи на сучасному етапі, проаналізовано сучасний стан фондового ринку, виявлені певні тенденції та характеристики його розвитку. Виявлено, що одним з найважливіших механізмів залучення підприємствами грошових коштів є емісія цінних паперів. Розглянуто можливості використання акцій і облігацій для фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні. Враховуючи специфіку і тенденції розвитку українського фондового ринку, зроблені висновки і пропозиції щодо підвищення його ролі у формуванні інноваційного потенціалу економіки.


скачати


08.02.2006 "Финансы. Налоги. Кредит - мировые модели налогообложения"Щербак В.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. КРЕДИТ

 

МИРОВЫЕ МОДЕЛИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

 

В.ЩЕРБАК

 

Налоги - это не только "деньги в бюджет", но и инструмент реализации интересов, субстанция реального и виртуального (сконструированного в нашем представлении с помощью средств масс-медиа) мирового опыта. Налоговые вопросы ныне особенно актуальны для безопасности Украины; в скором времени мы можем столкнуться с энергетическим кризисом, к которому наша, на сегодняшний день сырьевая, энергоем­кая экономика весьма уязвима. Так будем же предусмотрительны.


19.08.2005 "Фінанси. Податки. Кредит - світові моделі ошукування"Щербак В.

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

СВІТОВІ МОДЕЛІ ОШУКУВАННЯ

 

В.ЩЕРБАК

 

Податки - це не лише "гроші в бюджет", але й інструмент реалізації інтересів, субстанція реального та віртуального (сконструйованого у нашій уяві за допомогою засобів мас-медіа) світового досвіду. Податкові питання нині є особливо актуальними для безпеки України: незабаром ми можемо зіткнутися з енергетичною кризою, до якої наша, на сьогодні сировинна, енергомістка економіка є дуже вразливою. То ж будьмо завбачливими.


 1 2
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг