Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 Соціальна сфера


Знайдено: 13

22.11.2007 "СОЦИОГЕНЕТИЧЕСКИЕ РИСКИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВИДЕНИЯ"Кузьменко В.П.

В конце 2004 г. Центр социальных экспертиз Института социологии НАНУ выпустил в свет 2-й том коллективной монографии “Cоциальные риски”, который является продолжением работы “Социальные риски и социальная безопасность в условиях природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и катастроф”, которая была издана в 2001 г. На страницах 398-434 данного тома напечатана работа “Cоциогенетические риски: возможности предвидения” государственного эксперта НИПМБ СНБОУ Кузьменко В.П. 11 июля 2005 г. он избран директором Украинского филиала Международного института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева (его президентом избран академик НАНУ Пирожков С.И.).


05.09.2007 "Міжетнічна толерантність у контексті проблем інформаційно-психологічної безпеки України"М.А.Ожеван

Микола Ожеван                                                                                                 заввідділом інформаційної безпеки та міжнародних

                                                                                                                         інформаційних відносин Національного інституту

                                                                                                                        проблемміжнародноїбезпеки РНБО України,доктор

                                                                                                         філософських наук, професор

 

Міжетнічна толерантність у контексті проблем інформаційно-психологічної безпеки України

У випадку з інформаційною діяльністю йдеться про національні інтереси та загрози цим інтересам якісно нового рівня, що потребують, відповідно, якісно нової нормативно-правової бази, яка має передбачати три головних аспєкти інформаційної безпеки - технологічний, комунікаційний та псих.ологічний.


03.09.2007 "Монокультурна "толерантність" в Україні..."Олег Вусатюк

Монокультурна "толерантність" в Україні:
соціокультурні підвалини

Україна не зуміла по-хазяйськи розпорядитися тим військовим, технічним, економічним і т.ін. потенціалом, яким вона володіла на момент здобуття незалежності. Більш того, вона і далі стрімко його втрачає, оцінюючи його з погляду фасадного монокультурного блоку. При цьому з нашого повсякденного життя практично виключено все те, що є його дійсною опорою — культура, мораль, наука, мистецтво, дух вільного підприємництва тощо.


23.08.2007 "Монокультурная толерантность в Украине..."Олег Вусатюк

Монокультурная толерантность в Украине:
социокультурные основания

Украина не сумела по-хозяйски распорядиться тем военным, техническим, экономическим и т.д. потенциалом, которым она обладала на момент обретения независимости. Более того, она продолжает его стремительно утрачивать, оценивая его с точки зрения фасадного монокультурного блока. При этом из нашей повседневной жизни практически изгнано все то, что является ее действительной опорой – культура, мораль, наука, искусство, дух свободного предпринимательства и проч.


12.03.2007 "Соціокультурні чинники формування міжетнічної толерантності в Україні"Лановенко Олег

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УКРАЇНІ

У "Афоризмах життєвої мудрості" Артур Шопенгауер сформулював хоча й неоднозначну, але таку, що заслуговує на увагу, тезу: "... Найдешевший вид гордості - гордість національна. Оскільки той, хто нею одержимий, виявляє цим відсутність у собі будь-яких індивідуальних якостей, якими він міг би пишатися, тому що інакше йому ні для чого було б хапатися за те, що в нього є спільним з мільйонами"'.


13.11.2006 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ЦИКЛАХ КОЛЕБАНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОТ ЛИБЕРАЛИЗМА К ТОТАЛИТАРИЗМУ"Кузьменко В.П.

Прикладной характер социальной политики органически объединяется с необходимостью ее теоретического обоснования. Социальная структура современного общества не является гармоничной, а его стратификация как в целом в мире, так и в отдельных странах, к сожалению, имеет тенденцию к ухудшению в направления максимального обогащения минимального процента наиболее зажиточных страт населения и предельно возможного обнищания максимального процента наибеднейших его страт.


скачати


06.10.2006 "Миграционная Ситуация в Туркменистане"Малиновська О.А.

Журнал "Перспективы Миграции", 2006.


скачати


30.07.2006 МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ Й УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИМалиновська О.А.

О.А.Малиновська,
доктор наук з державного управління,
зав. відділу Національного інституту
проблем міжнародної безпеки

Стаття надійшла до редакції журналу "ДЕМОГРАФІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА" 31.07.2006 р.


скачати


21.07.2006 "Міграція і міграційна політика в Україні"Малиновська О.А.

Міграція і міграційна політика в Україні

1. До здобуття незалежності

Міграція населення завжди справляла значний вплив на формування кількісного складу, вікової і національної структури населення України. Цей вплив мав свої особливості, пов"язані з географічним положенням, політичним становищем економічним і демографічним розвитком України. Через відсутність власної державності українські землі протягом віків знаходились на становищі окраїн великих імперій, їх людські як і природні ресурси використовувались в інтересах метрополій. Не маючи перспектив на рідній землі люди люди шукали кращого життя за її межами.


14.06.2006 "Migration and migration policy in Ukraine"Olena Malynovska

MIGRATION AND MIGRATION POLICY IN UKRAINE

1. Before Ukrainian's independence

Migration has always exerted a considerable influence on the size, age and ethnic structure of the Ukrainian population. This influence has been defined by the country's geographical location and its political, economic and demographical development. A lack of statehood meant that for centuries the Ukrainian lands existed only as provinces within large empires. Both their human and natural resources were exploited in the interests of an imperial centre. Despairing of improving their lives on their native land, people began to seek a better life elsewhere.


 1 2
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг