Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 “Українська міграція до Європи та розв’язання по’язаних із нею регіональних проблем”


24.03.2008

На конференції у Тернополі було розглянуто регіональні особливості динаміки та результатів трудової міграції населення України, зокрема, її значення для розвитку Тернопільської області. Особливу увагу було приділено таким важливим проблемам, як втрата регіоном кваліфікованих працівників та обумовлене міграцією «соціальне сирітство» (проблеми дітей, що внаслідок трудової міграції батьків залишаються без батьківського нагляду).

Конференцію відкрили перший заступник голови Тернопільської ОДА Андрій Фліссак та представник Регіонального представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі Тарас Михальнюк. Андрій Фліссак, відмітив, що для Тернопільської області та її районів проблема міграції є дуже серйозною, особливо у контексті інтеграції України у Європейське співтовариство. Він висловив надію, що дискусія в рамках конференції дасть змогу сформулювати практичні рекомендації для місцевої влади щодо усунення міграційних загроз.

На першій сесії «Міграційні процеси в Україні: регіональний рівень» обговорювалися питання міграції в Україні, регіональні особливості міграційної ситуації в зарубіжних країнах, пріоритети міграційної політики держави та їх бачення з позиції регіонів. З доповідями щодо міграційної ситуації у своїх регіонах виступили: Борис Довжик, директор Тернопільського обласного центру зайнятості; Микола Товт, начальник управління міграційної служби у Закарпатській області; Василь Кравець, начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Тернопільської ОДА. Вони докладно зупинилися на міграційних проблемах та ризиках, проаналізували причини та формулювали своє бачення основних напрямків державної міграційної політики та завдань місцевої влади з вирішення міграційних проблем.

Регіональній специфіці міграційної ситуації в Україні було присвячено доповідь Олексія Позняка, завідувача відділу Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, в якій він наголосив на проблемі оцінки кількості трудових мігрантів, що є вкрай важливим як з наукової, так і практичної точки зору. В подальшій дискусії Б.Довжик розповів про роботу, яку веде Тернопільській обласний центр зайнятості щодо моніторингу міграційних переміщень, а також про низку досліджень, здійснених центром, що дають змогу кількісно оцінити обсяги трудової міграції з регіону.

Упродовж другої сесії – «Соціальні проблеми міграції» доповідачі відзначали серйозний негативний вплив міграції на взаємовідносини у сім?ях мігрантів, виховання дітей, психологічні проблеми підростаючого покоління, виникнення в результаті міграції певного прошарку населення, охопленого споживацькою психологією, звичного до життя за рахунок закордонних переказів.

Валерій Мошняга, професор Молдовського національного університету, змалював міграційну ситуацію в Молдові, докладно зупинившись на основних етапах міграційного процесу в країні та зусиллях держави щодо його регулювання. Він відзначив суттєвий вплив переказів молдовських мігрантів на внутрішній споживчий ринок, а також підкреслив значення економічних підстав для трудової міграції з Молдови.

Ірина Прибиткова ознайомила присутніх з рядом цифр, що відображають певні аспекти міграції, і провела ранжирування по районах Тернопільської області з точки зору соціально-економічного становища та наслідків міграції. Вона відзначила наявність великої кількості сільських населених пунктів, де немає дітей, відсутність об?єктів, де могло б працювати місцеве населення, назвала найбільш неблагополучні з цієї точки зору райони Тернопільщини.

Олена Головіна, психолог-практик з м.Чернівці, зупинилася на основних психологічних проблемах, спричинених міграцією за кордон. Це, в першу чергу, серйозні проблеми підростаючого покоління, знецінення сімейних традицій.

Третя сесія «Міграція та економічні питання регіонального розвитку» була присвячена таким проблемам, як вплив міграції на функціонування регіонального ринку праці, роль грошових переказів мігрантів та іноземних інвестицій, розвиток підприємництва та міжнародного економічного співробітництва.

Андрій Фліссак, перший заступник Тернопільської ОДА, усебічно висвітлив питання активізації процесів інвестування в економіку області – як за рахунок коштів мігрантів, так і розміщення виробничих потужностей зарубіжних фірм. Він зупинився на перевагах розташування нових виробництв на Тернопільщині та перепонах на шляху залучення іноземного капіталу, в першу чергу таких, як невирішеність земельних питань та дефіцит земельних площ, негнучкість та інертність місцевої влади, відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів, непрозорість законодавства тощо. А.Фліссак наголосив на надзвичайній важливості залучення інвестицій іноземного походження для соціально-економічного розвитку районів області, у тому числі вирішення питань міграції.

Інші доповідачі, зокрема, Олена Малиновська, зав. відділом соціально-економічної та демографічної безпеки НІПМБ, Валерій Кузьменко, державний експерт НІПМБ, Андрій Гайдуцький, помічник заступника голови НБУ, Тетяна Лебеда, головний спеціаліст НІПМБ, наголошували на превалюванні економічних чинників міграції для Тернопільської області, що уособлюються у найнижчих (порівняно з іншими областями) показниках рівня економічного розвитку та рівня життя населення. Вони відзначали реальні ризики трудової міграції для подальшого розвитку регіону. З іншого боку, позитивно оцінювали високі обсяги зарубіжних переказів як джерела споживання та інвестування. Було наголошено на важливості розробки та упровадження механізмів щодо забезпечення ефективного використання цих коштів, що має бути предметом піклування відповідних органів центральної та місцевої влади.

Софія Литвин, керівник програми Міжнародної організації праці, у своєму виступі поділилася досвідом реалізації програм МОП щодо допомоги у започаткуванні власного бізнесу колишніми чи потенційними мігрантами. Вона навела конкретні приклади позитивних результатів цільового мікрокредитування, а також познайомила з механізмом реалізації відповідної програми.

На заключній сесії конференції Анатолій Мокій, проректор Львівської комерційної академії, презентував проект стимулювання інвестиційної активності трудових мігрантів в місцях постійного їх проживання та членів їхніх сімей, підготовлений для м. Старий Самбір Львівської області, де, крім іншого, враховується залежність міграційних процесів від рівня зайнятості та рівня безробіття.

Підводячи підсумки, учасники конференції погодилися щодо необхідності формування на основі проведеного обговорення рекомендацій з вирішення міграційних проблем на рівні регіону та на національному рівні для державних та місцевих органів влади.

Матеріали конференції планується видати окремою збіркою за підтримки Регіонального представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.
читайте також:
18.12.2009 Круглий стіл “Світовий досвід консолідації суспільства і зміцнення національної безпеки”
16.12.2009 Круглий стіл «Інформаційна прозорість та експертна підтримка прийняття державних рішень»
11.12.2009 Семінар "Програмне управління ресурсами в галузі безпеки"
10.12.2009 Міжнародна конференція з питань реформування системи управління сектором безпеки в умовах розгортання кризових ситуацій
04.12.2009 Круглий стіл “Майбутнє безпеки – інформаційні інновації (суспільство, наука та бізнес)”
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг